Logotipo

No artigo 33 da lei 8/2013 modificada pola lei 6/2015 de estradas de Galicia:

Artigo 33. Concepto de explotación

1. A explotación do dominio público viario comprende as operacións de conservación e mantemento, así como todas as accións encamiñadas á súa defensa, mellor uso e apro­veitamento.

2. A conservación e o mantemento do dominio público viario comprende as actividades necesarias para preservar o estado dos seus bens e manter a vialidade da rede de estra­das.

3. A defensa do dominio público viario comprende as accións dirixidas a protexelo e evi­tar as actividades que o prexudiquen ou menoscaben, así como a manter a funcionalidade e seguridade viaria da rede de estradas.

4. O mellor uso e aproveitamento do dominio público viario refírese ás actuacións enca­miñadas a facilitar o seu emprego nas mellores condicións de seguridade e comodidade. Comprenderá, para estes efectos, as intervencións en materia de información e sinaliza­ción e a ordenación de accesos e usos das zonas de protección.

5. A administración titular da estrada é a única competente para a súa sinalización per­manente. Débese considerar ilegal, para todos os efectos, toda sinalización establecida por calquera outra persoa ou entidade sen previa autorización daquela.

6. A administración titular da estrada poderá convir cos concellos nos que se sitúe unha travesía o que estimen procedente para mellorar a explotación e integración urbana da­quela contidas neles.

7. Corresponderalles aos concellos a conservación e o mantemento de todos os ele­mentos que, estando situados no dominio público viario, non formen parte da estrada nin dos seus elementos funcionais e lles sirvan a aqueles para exercer as súas competencias propias.

8. Na medida en que non contraveña a normativa técnica básica, a consellaría compe­tente en materia de estradas poderá ditar normas e instrucións complementarias relativas á explotación das estradas de titularidade da Comunidade Autónoma ou das entidades locais de Galicia

Esta reflectida a definición de explotación e mais concretamente a da defensa do dominio público viario. Está é o servizo que presta esta Deputación xestionando expedientes sancionadores, de reclamación de danos ou de responsabilidade patrimonial.

 

Documentos: