Logotipo

De seguido reflíctese o artigo 33 da lei 8/2013 de estradas de Galicia:

Artigo 33. Concepto de explotación

  1. A explotación do dominio público viario comprende as operacións de conservación e mantemento, así como todas as accións encamiñadas á súa defensa, mellor uso e apro­veitamento.
  2. A conservación e o mantemento do dominio público viario comprende as actividades necesarias para preservar o estado dos seus bens e manter a vialidade da rede de estra­das.
  3. A defensa do dominio público viario comprende as accións dirixidas a protexelo e evi­tar as actividades que o prexudiquen ou menoscaben, así como a manter a funcionalidade e seguridade viaria da rede de estradas.
  4. O mellor uso e aproveitamento do dominio público viario refírese ás actuacións enca­miñadas a facilitar o seu emprego nas mellores condicións de seguridade e comodidade. Comprenderá, para estes efectos, as intervencións en materia de información e sinaliza­ción e a ordenación de accesos e usos das zonas de protección.
  5. A administración titular da estrada é a única competente para a súa sinalización per­manente. Débese considerar ilegal, para todos os efectos, toda sinalización establecida por calquera outra persoa ou entidade sen previa autorización daquela.
  6. A administración titular da estrada poderá convir cos concellos nos que se sitúe unha travesía o que estimen procedente para mellorar a explotación e integración urbana da­quela.
  7. Corresponderalles aos concellos a conservación e o mantemento de todos os ele­mentos que, estando situados no dominio público viario, non formen parte da estrada nin dos seus elementos funcionais e lles sirvan a aqueles para exercer as súas competencias propias.

A Deputación pretende, unha vez completados os catálogos de estradas municipais, asumir en colaboración cos concellos as labores de explotación (conservación e mantemento e defensa do dominio pública viario) destas infraestruturas.

Nun primeiro paso, se centrará nun reducido número de concellos para despois e coa experiencia acadaba tratar de asumir, se a experiencia e positiva, dun xeito mas xeral este trabalo buscando economías de escala.

Pódese descargar o convenio desta WEB o convenio, que será entregado na Deputación para a súa análise e aceptación se é posible.

 

Documentos: