Logotipo

Será de aplicación o artigo 10 da lei de estradas autonómica 8/2013, reflectido de seguido:

 

Artigo 10. Catálogos de estradas e inventarios de travesías

 1.  Os catálogos de estradas son os instrumentos públicos que serven para identificar e inventariar as estradas das redes de cada administración titular.
 2. Os inventarios de travesías son os instrumentos públicos que serven para identificar e inventariar as travesías existentes nas redes de estradas de cada administración titular.
 3. O Consello da Xunta de Galicia, por proposta da consellaría competente en materia de estradas, aprobará por decreto o Catálogo da rede autonómica de estradas de Galicia e o seu inventario de travesías, así como as súas respectivas modificacións posteriores. A actualización do Catálogo da rede autonómica de estradas de Galicia e do seu inventario de travesías realizarase por orde da consellaría competente en materia de estradas.
 4. As entidades locais aprobarán os catálogos das estradas da súa titularidade e os inventarios de travesías correspondentes, así como as respectivas modificacións e actua­lizacións posteriores.
 5. A aprobación dos inventarios de travesías por parte dos órganos competentes das súas respectivas administracións titulares implicará a autorización por parte daqueles para que os cambios de titularidade das travesías urbanas ou de treitos delas que estean in­cluídos nos devanditos inventarios –cando adquiran a consideración de vías urbanas, se realicen a prol do concello polo que estas discorran e exista acordo entre este e a adminis­tración titular da estrada– poidan ser aprobados pola consellaría competente en materia de estradas.
 6. Terán a consideración de modificación dos catálogos de estradas e dos inventarios de travesías:
  1. O cambio de titularidade de estradas, travesías ou treitos delas, segundo os proce­dementos desta lei.
  2. A construción de novas estradas ou de novos treitos das estradas existentes.
  3. A adquisición ou perda da condición de estrada dunha vía pública
  4. A consideración como travesía dun treito de estrada cando se tramitase un expediente para o seu recoñecemento.
 7. Terán a consideración de actualización dos catálogos de estradas e dos inventarios de travesías:
  1. O cambio de titularidade de travesías urbanas ou de treitos delas que estivesen in­cluídos no inventario de travesías da súa administración titular, cando poida ser aprobado pola consellaría competente en materia de estradas.
  2. A variación de trazado en estradas existentes.
  3. A variación dos datos que identifican as estradas ou travesías contidas neles.
  4. Resto dos supostos previstos regulamentariamente.

 

Será competencia da respectiva administración local a aprobación, modificación e actualización do seu catálogo de estradas e inventarios de travesías.(artigo 10.4 da lei 8/2014)

A rede de estradas provincial está formado por un total de 262 vías cunha lonxitude total de 1.842,63 Km. Está asinada unha clave a todas as estradas de dous díxitos. Os dous primeiros  correspóndense coa clave da comarca na que ten a  súa  orixe a vía e os outros dous co número de infraestrutura na comarca. As estradas cos dous últimos díxitos inferiores a 50 son de interese provincial (prioritarias) e as outras de interese municipal ( de menor entidade). Por exemplo a  OU-1211 é unha estrada de interese provincial co número 11 e con  orixe na comarca 12 (Baixa Limia). Periodicamente  actualizase o catálogo da rede de estradas provincial e a súa descarga, xunto co decreto e publicación no BOP, está a disposición dos que queiran, está nesta WEB.

Documentos: